DIAGNÒSTIC PSICOPEDAGÒGIC

DIAGNÒSTIC PSICOPEDAGÒGIC

El diagnòstic psicopedagògic és el primer pas per a un bon abordatge de les dificultats d’aprenentatge.

El primer pas per a millorar el processos d'aprenentatge

Un diagnòstic psicopedagògic acurat

El diagnòstic psicopedagògic és un procés fonamental en l’educació i el desenvolupament dels infants i adolescents. Consisteix en l’avaluació sistemàtica i multidisciplinària de les capacitats cognitives, emocionals, socials i pedagògiques d’una persona, amb la finalitat d’identificar les seves forces i debilitats en l’àmbit educatiu. A continuació, es destaquen algunes de les raons per les quals el diagnòstic psicopedagògic és de suma importància:

1. Identificació de necessitats individuals: Cada estudiant és únic i té el seu propi estil d’aprenentatge, els seus talents i dificultats. El diagnòstic psicopedagògic permet identificar les necessitats específiques de cada alumne, la qual cosa facilita l’adaptació d’estratègies i mètodes d’ensenyament per a maximitzar el seu potencial.

2. Detecció primerenca de dificultats d’aprenentatge: El diagnòstic primerenc de problemes d’aprenentatge, discapacitats o trastorns del desenvolupament, com el TDAH, la dislèxia o l’autisme, és essencial per proporcionar intervencions adequades. Com més aviat s’identifiquin aquestes dificultats, més efectives poden ser les estratègies de suport.

3. Planificació d’intervencions personalitzades: Basant-se en els resultats del diagnòstic, es poden dissenyar plans d’intervenció educativa individualitzats. Aquests plans tenen en compte les necessitats específiques de l’estudiant i poden incloure estratègies de suport, teràpia, modificacions en el currículum i adaptacions en l’entorn escolar.

4. Optimització del procés d’ensenyament-aprenentatge: El diagnòstic psicopedagògic no només es centra en les dificultats, sinó també en les forces dels estudiants. Això permet aprofitar al màxim les seves habilitats i promoure un aprenentatge significatiu i motivador.

5. Millora de l’autoestima i l’autoeficàcia: En comprendre les seves forces i debilitats, els estudiants poden desenvolupar una major autoconsciència i autoestima. Saber que s’estan prenent mesures per donar suport a les seves necessitats pot augmentar la seva confiança en si mateixos i la seva motivació per aprendre.

En resum, el diagnòstic psicopedagògic juga un paper crucial en la millora de la qualitat de l’educació i en el benestar dels estudiants. En identificar les necessitats individuals i proporcionar suport personalitzat, contribueix a què els estudiants aconsegueixin el seu màxim potencial i es converteixin en aprenents autònoms i segurs de si mateixos.

Les principals dificultats i trastorns de l'aprenentatge

Des de IPL Badalona t'oferim un diagnòstic acurat i professional

Per que saber el motiu de les dificultats d’aprenentatge i de la conducta és el primer pas per a posar-hi remei, des de IPL Badalona valorem els aspectes més rellevants del desenvolupament per a poder establir un diagnòstic acurat.

La dislèxia és un trastorn de l’aprenentatge que afecta la capacitat d’una persona per llegir, escriure i processar les paraules correctament. Sovint es deu a dificultats en la decodificació de les paraules i en la correspondència entre lletres i sons. Les persones amb dislèxia poden experimentar problemes de fluïdesa en la lectura, dificultats en la comprensió lectora i errors ortogràfics. És important destacar que la dislèxia no té relació amb la intel·ligència, ja que moltes persones amb aquest trastorn són intel·ligents i talentoses en altres àrees. El suport adequat i les estratègies d’aprenentatge personalitzades poden ajudar les persones amb dislèxia a superar els seus reptes i assolir èxits acadèmics i personals.

El TDAH és un trastorn neuropsiquiàtric que afecta l’atenció, la impulsivitat i la hiperactivitat. Les persones amb TDAH poden tenir dificultats per concentrar-se, comportar-se de manera impulsiva i mostrar hiperactivitat. El diagnòstic i el tractament adequat poden ajudar a gestionar els símptomes i millorar la qualitat de vida. El suport de la família, l’escola i els professionals és essencial.

El Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge és un problema en què els nens tenen dificultats significatives per adquirir i utilitzar el llenguatge de manera adequada. Això pot incloure problemes per comprendre el que se’ls diu, expressar-se amb claredat i desenvolupar habilitats comunicatives apropiades per a la seva edat. Aquestes dificultats en el llenguatge poden afectar la seva capacitat de comunicar-se de manera efectiva i d’aprendre en l’entorn educatiu.

El diagnòstic precoç i la intervenció adequada són crucials per ajudar els nens amb aquest trastorn a superar els desafiaments del llenguatge.

El Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) és una condició neuropsiquiàtrica que afecta la comunicació, la interacció social i el comportament, i es presenta en diferents nivells de gravetat. Algunes persones poden tenir dificultats en la comunicació, mentre que d’altres mostren habilitats notables en àrees específiques. El diagnòstic precoç i les teràpies personalitzades són essencials per millorar la vida de les persones amb TEA. La consciència i l’acceptació d’aquesta diversitat són crucials per a una societat inclusiva i suportiva.

Com realitzem el diagnòstic?

La realització del diagnòstic psicopedagògic es realitza per mitjà de diferents test o proves, així com a partir de la informació proporcionada per la familia a la primera entrevista i amb diferents qüestionaris tant per la familia com per l’escola.

El diagnòstic psicopedagògic és un procés d’avaluació que té com a objectiu comprendre les necessitats educatives d’un estudiant. Aquesta avaluació implica l’observació, l’entrevista i l’ús d’eines i proves psicomètriques per identificar els factors que poden afectar l’aprenentatge i el desenvolupament de l’estudiant. Amb aquesta informació, es pot dissenyar un pla d’acció educativa personalitzat per ajudar l’estudiant a assolir els seus objectius i superar les dificultats. El diagnòstic psicopedagògic és una eina important per millorar l’educació i el benestar dels estudiants.

Principals Test i Qüestionaris

 • WISC-V
 • NEPSY-II
 • CELF-5
 • ENFEN
 • PROLEC-R
 • PROLEC-SE-R
 • PROESC
 • FIGURA DE REY
 • SENA
 • BRIEF2
 • d2-r
 • CARAS-r

Procés de diagnòstic psicopedagògic

Primera visita

A la primera visita amb la familia recollim les dades necessàries i valorem la conveniència i/o necessitat de realitzar un diagnòstic.

Aplicació de proves

En funció de les necessitats de cada infant o jove apliquem una serie de proves i qüestionaris, durant aproximadament 4 o 5 hores en diferents visites.

Informe i conclusions

En una segona visita amb la familia lliurem l’informe de l’avaluació i indiquem el diagnòstic, si s’escau, així com els passos a seguir a continuació.

Contacta amb nosaltres

Ens pots trucar al 931 121 095 o bé completar el següent formulari i ens posarem en contacte amb vosaltres el més aviat possible:

Contactarem amb vosaltres el més aviat possible.

Els nostres serveis

A més del servei de diagnòstic psicopedagògic també oferim d’altres serveis de psicologia i logopèdia tant adreçats a població infantojuvenil com adults.

  • LOGOPÈDIA

   LOGOPÈDIA

   La logopèdia es centra en el diagnòstic, tractament i prevenció de les patologies i trastorns de la comunicació, llenguatge, parla, veu i altres funcions orals com pot ser la deglució.

  • PSICOLOGIA FORENSE

   PSICOLOGIA FORENSE

   La psicologia forense en dret familiar implica l’estudi i avaluació de qüestions psicològiques en casos de divorci, custòdia de fills i violència domèstica, oferint anàlisis experts per ajudar els tribunals a prendre decisions informades en assumptes familiars.

  • PSICOLOGIA D’ADULTS

   PSICOLOGIA D’ADULTS

   Des de la psicologia i la psicoterapia tractem les dificultats en la regulació emocional, processos vitals i altres dificultats que poden esdevenir en els adults.

  • PSICOLOGIA INFANTO JUVENIL

   PSICOLOGIA INFANTO JUVENIL

   La psicologia infanto juvenil s’ocupa de les dificultats en la conducta i en el desenvolupament dels infants i els adolescents.